GENO の USBメモリ一覧

名称メーカー容量発売時期キャップ形式機能
RUNDISK UR 27GENO1GB,2GB/なし
GENOオリジナルUSBメモリGENO1GB,2GB/なし

Last-modified: Fri, 30 Nov 2007 00:00:00 JST